અહેવાલ

ગૃહપૃષ્ઠ > અહેવાલ

ઉદ્યમ - સફળતાની ચાવી

વિજ્ઞાનપ્રવાહના વિધાર્થીઓનેઉધમી બનાવતુંશ્રીમદ્ રાજચંદ્ર મિશન પરમપુરના સંસ્થાપક પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી રાકેશભાઈ ની પ્રેરણાથી કાર્યરત, કરંજવેરી ગામમાંઆવેલ વિજ્ઞાન પ્રવાહની કોલેજ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર વિદ્યાપીઠ શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા વાળા શિક્ષણ માટે સુખ્યાત છે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર વિદ્યાપીઠે હાલમાંજ વિજ્ઞાન પ્રવાહના ધોરણ ૧૨ ના વિદ્યાર્થીઓનેસ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે સક્ષમ બનાવવા તેમ જ ભવિષ્યની કારકિર્દી માટેનુંયોગ્ય અનેસચોટ માર્ગદર્શન આપવાના ઉદ્દેશ્યથી “ ઉઘમ ’નામના એક શૈક્ષણિક અભિયાનનો પ્રારંભ કર્યો હતો.
વિસ્તાર માટે

શ્રેષ્ઠતાનું પ્રમાણપત્ર

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી રાકેશભાઈના માર્ગદર્શન અને દ્રષ્ટિથી કાર્યરત શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર વિદ્યાપીઠ અને શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ગુરુકુલને આઇએસઓ ૯૦૦૧ અને આઇએસઓ ૨૯૯૯૦ પ્રમાણપત્રો મેળવનાર અનુક્રમે વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીની પ્રથમ વિજ્ઞાન કોલેજ અને સ્ટેટ બોર્ડ ઓફ ગુજરાતની પ્રથમ માધ્યમિક શાળા બનવાનું ગૌરવ પ્રાપ્ત થયું છે.
વિસ્તાર માટે

લોકડાઉનમાં ઓનલાઇન શિક્ષણ

ભારતભરમાં શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ બંધ થતાં, શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર વિદ્યાપીઠ અને શ્રીમદ્દ રાજચંદ્ર ગુરુકુલે લોકડાઉનનાં પડકારોનો અસરકારક રીતે સામનો કર્યો અને તેમના વિદ્યાર્થીઓની શૈક્ષણિક જરૂરિયાતો અને માનસિક સુખાકારીની સંભાળ લીધી.
વિસ્તાર માટે

વિદ્યાર્થીઓ માટે ઔદ્યોગિક મુલાકાત

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર વિદ્યાપીઠના સર્વગ્રાહી અભ્યાસક્રમના ભાગરૂપે, વિદ્યાર્થીઓ માટે કચરો અને પ્રવાહી વ્યવસ્થાપન કરતી કંપની 'વાપી ગ્રીન એન્વીરો લિમિટેડ' માં એક ઔદ્યોગિક મુલાકાતનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
વિસ્તાર માટે

વાર્ષિક ઉત્સવ

શ્રીમદ રાજચંદ્ર વિદ્યાપીઠ અને શ્રીમદ રાજચંદ્ર ગુરુકુલના 2019-2020 વાર્ષિક દિવસની ઉજવણી વિદ્યાર્થીઓ અને સ્ટાફ માટે વર્ષભર વિતાવેલી ક્ષણોને ફરીથી જીવંત કરવા માટેનો એક અવિસ્મરણીય પ્રસંગ હતો!
વિસ્તાર માટે

ઉદ્યમ - સફળતાની ચાવી

વિજ્ઞાનપ્રવાહના વિધાર્થીઓનેઉધમી બનાવતુંશ્રીમદ્ રાજચંદ્ર મિશન પરમપુરના સંસ્થાપક પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી રાકેશભાઈ ની પ્રેરણાથી કાર્યરત, કરંજવેરી ગામમાંઆવેલ વિજ્ઞાન પ્રવાહની કોલેજ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર વિદ્યાપીઠ શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા વાળા શિક્ષણ માટે સુખ્યાત છે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર વિદ્યાપીઠે હાલમાંજ વિજ્ઞાન પ્રવાહના ધોરણ ૧૨ ના વિદ્યાર્થીઓનેસ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે સક્ષમ બનાવવા તેમ જ ભવિષ્યની કારકિર્દી માટેનુંયોગ્ય અનેસચોટ માર્ગદર્શન આપવાના ઉદ્દેશ્યથી “ ઉઘમ ’નામના એક શૈક્ષણિક અભિયાનનો પ્રારંભ કર્યો હતો.
વિસ્તાર માટે

વનસ્પતિશાસ્ત્ર અને તેનું મહત્વ

Botany is the study of plants. In simple words, it is known as Plant Science. Plants include a wide variety of living organisms like single-celled algae to giant sized trees.
વિસ્તાર માટે

શ્રેષ્ઠતાનું પ્રમાણપત્ર

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી રાકેશભાઈના માર્ગદર્શન અને દ્રષ્ટિથી કાર્યરત શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર વિદ્યાપીઠ અને શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ગુરુકુલને આઇએસઓ ૯૦૦૧ અને આઇએસઓ ૨૯૯૯૦ પ્રમાણપત્રો મેળવનાર અનુક્રમે વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીની પ્રથમ વિજ્ઞાન કોલેજ અને સ્ટેટ બોર્ડ ઓફ ગુજરાતની પ્રથમ માધ્યમિક શાળા બનવાનું ગૌરવ પ્રાપ્ત થયું છે.
વિસ્તાર માટે

લોકડાઉનમાં ઓનલાઇન શિક્ષણ

ભારતભરમાં શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ બંધ થતાં, શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર વિદ્યાપીઠ અને શ્રીમદ્દ રાજચંદ્ર ગુરુકુલે લોકડાઉનનાં પડકારોનો અસરકારક રીતે સામનો કર્યો અને તેમના વિદ્યાર્થીઓની શૈક્ષણિક જરૂરિયાતો અને માનસિક સુખાકારીની સંભાળ લીધી.
વિસ્તાર માટે

વિદ્યાર્થીઓ માટે ઔદ્યોગિક મુલાકાત

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર વિદ્યાપીઠના સર્વગ્રાહી અભ્યાસક્રમના ભાગરૂપે, વિદ્યાર્થીઓ માટે કચરો અને પ્રવાહી વ્યવસ્થાપન કરતી કંપની 'વાપી ગ્રીન એન્વીરો લિમિટેડ' માં એક ઔદ્યોગિક મુલાકાતનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
વિસ્તાર માટે

વાર્ષિક ઉત્સવ

શ્રીમદ રાજચંદ્ર વિદ્યાપીઠ અને શ્રીમદ રાજચંદ્ર ગુરુકુલના 2019-2020 વાર્ષિક દિવસની ઉજવણી વિદ્યાર્થીઓ અને સ્ટાફ માટે વર્ષભર વિતાવેલી ક્ષણોને ફરીથી જીવંત કરવા માટેનો એક અવિસ્મરણીય પ્રસંગ હતો!
વિસ્તાર માટે